Rejsebetingelser og datapolitik

allroads-cykelrejser-la-marmotte-startnummer-alpe-dhuez

Coronavirus Covid-19
ALLROADS forholder sig til Udenrigsministeriets anbefalinger. Vi opfordrer alle kunder til at holde sig opdateret – Se Udenrigsministeriets vejledning her

Alle Allroads deltagere kontaktes såfremt der opstår en ny situation omkring afholdelse. Yderligere kan vi henvise til vores generelle rejsebetingelser her på siden.

Har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på hi@allroads.cc 

 
TILMELDING OG BETALING
En mundtlig eller skriftlig accept af et tilsendt tilbud fra Allroads betragtes som bindende, og dette kan herefter ikke annulleres. Rejsen er ligeledes bindende, så snart Allroads har modtaget det aftalte depositum, kan dette herefter ikke refunderes.

Onlinebestilling, hvor betaling sker straks efter, betragtes ligeledes som bindende uden refusion.

Depositummet oplyses ved bestilling og varierer efter rejsens totalpris.

OBS: Hvis Allroads straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse, forbeholder Allroads sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter accept af tilbud senest 24 timer efter.

Opkrævning af restbeløb
Restbeløb skal være Allroads i hænde, senest på den aftalte dato, ved rejseaftalens indgåelse. Indbetales restbeløbet ikke rettidigt, kan Allroads betragte rejsen som afbestilt af kunden.


KUNDENS FORPLIGTELSER

Dokumenter
Det er den rejsendes egen forpligtigelse at medbringe gyldigt pas samt at kontrollere at samtlige oplysninger i rejsedokumenter samt anden personinformation i forbindelse med rejsen, er i overensstemmelse og korrekte. I tilfælde, hvor personoplysninger ikke er korrekte, hæfter den rejsende selv for eventuel erstatning.

Det er desuden den rejsendes ansvar at holde sig underrettet om eventuelle ændringer ift. rejsetidspunkter og anden rejseinformation.


Bagageansvar
Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver tjeket ind i lufthavnen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel  under transporten samt cykel- eller personskade under selve rejsen erstattes ikke af Allroads. Ej heller tyveri af cykler, eller andre ejendele erstattes af Allroads. Der henvises i alle tilfælde til eget forsikringsselskab.

Ved indgået aftale om cykeltransport, dækker Allroads total erstatning ved tyveri og ulyyke. Transportskader såsom ridser o.l. dækkes af kundens private forsikring og ikke af Allroads.

 

 

Forsikring
Der er i totalprisen ikke inkluderet afbestillings- og rejseforsikring. Dette kan tegnes selv af den rejsende. (Vær’ opmærksom på, at der kan være rejseforsikringen inkluderet i kreditkortsaftaler med pengeinstitut eller i egen forsikring.)

Den rejsende har desuden, til en hver tid under rejsen, pligt til at optræde således, at andre rejsende ikke føler sig generet. 
AFBESTILLING, FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION


Afbestilling
Melder rejsedeltageren afbud efter datoen for overførsel af restbeløbet, forbeholder Allroads sig retten til at beholde eller indkræve rejsens totalpris.


Fortrydelsesret
Ved køb på www.allroads.cc er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2; ”§ 9 Stk. 2. De oplysninger, der er omfattet af § 8, stk. 1, udgør en integreret del af aftalen og må kun ændres, hvis det udtrykkeligt er aftalt mellem parterne”


Reklamationer
Evt. reklamationer under rejse, skal straks fremsættes overfor Allroads personale på rejsen, således at Allroads straks kan søge at udbedre forholdet. Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være Allroads i hænde senest 7 dage efter hjemkomst.Ændringer og aflysning
Allroads forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Allroads optræder som agent for luftfartsselskaber, hvorfor Luftfartsselskaberne har det direkte og fulde ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Allroads forbeholder sig ligeledes retten til at aflyse rejsen, hvis der ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Ved aflysning vil der omgående, og senest 40 dage før afrejsen, blive givet skriftlig besked herom samt fuld tilbagebetaling af indbetalt rejsebeløb.

Ved Force Majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier,pandemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer den planlagte rejse, forbeholder Allroads sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, er det rejsedeltagerens ansvar at dække uforudsete udgifter, såsom ophold, hjemtransport m.v.


Rejsegarantifonden
Allroads er medlem af rejsegarantifonden nr. 3298, som blandt andet dækker den rejsende ved konkurs. 

Datapolitik

Allroads_la_marmotte_startnummer_alpe_dhuez_01575mw

Allroads er et rejsebureau, som udbyder cykelrejser til bl.a. Italien, Frankrig og Spanien.

Formålet med Allroads persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

1. Ejerskab og databehandling – hvordan kontakter du os?
Dataindehaver på alle indsamlede data er,
Allroads ApS,
Martensens alle 26,
1828 Frederiksberg,
CVR-nr. 41318589,
Tlf: 5386 1980,
hi@allroads.cc

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at at kontakte os. Det kan ske på e-mailadresse hi@allroads.cc, på telefon 5386 1980 eller pr. brev til ovennævnte adresse.
 
2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Der er nedenfor redegjort for til hvilke formål, at vi behandler personoplysninger.

2.1 Levering af vores ydelse
Gennemførelse af vores kontraktforhold med vores kunder forudsætter behandling af personoplysninger, herunder en række almindelige kundeoplysninger såsom identifikationsoplysninger f.eks. navn, adresse, e-mail, fødselsdata, pasnummer, firmanavn mv. samt øvrige nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af kontraktforholdet.

I forbindelse med gennemførelse af kontraktforholdet kan det også være hensigtsmæssigt at behandle følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om allergier, medicinske behov og kostbehov mv.
Vi behandler de nødvendige personoplysninger med henblik på gennemførelse af kontraktforholdet med vores kunder, herunder med følgende formål:

• Kunne identificere og servicere dig som kunde hos Allroads
• Behandling af dit køb og levering af ydelse
• Bestilling af rejser, som bl.a. inkluderer hotel, fly, cykeltransport mv.
• Betalingsoplysninger, når du bestiller en rejse
Vi behandler dine almindlige personoplysninger på baggrund af Art. 6, stk. 1, litra b (GDPR), med henblik på opfyldelse af en kontrakt. Hvis kunden er en juridisk person, vil vi tillige behandle personoplysninger om kontaktpersoner hos kunden efter Art. 6, stk.1, litra f (GDPR) med henblik på vores legitime interesse i gennemførelse af forretningsforholdet. 

Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger for at overholde retslige forpligtelser, som vi er underlagte jf. Art. 6, stk. 1, litra c (GDPR)

Vores retsgrundlag for at behandle følsomme helbredsoplysninger er et samtykke fra dig efter Art. 7 og Art. 9, stk. 2, litra a (GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men du skal være opmærksom på, at det ikke vedrører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

2.2 Markedsføring/nyhedsbreve
Vi behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig via f.eks. nyhedsbreve.

Vores behandling i den henseende sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i Art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er vores markedsføringsinteresse.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmer vi de nødvendige personoplysninger, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
 
3. Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?
Vi videregiver generelt ikke personoplysninger til tredjemand. Dog vil det være nødvendigt at overlade personoplysninger til tredjemand i forbindelse med opfyldelse af vores kontraktforhold, herunder til leverandører af bl.a. hotelophold, transport og cykelarrangører.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Hoteller inden for EU
• Flyselskaber
• Leverandør af cykeltransport
• Arrangører af cykelløb

Herudover kan oplysningerne overlades til eksterne leverandører/databehandlere, som bistår Allroads med drift af virksomheden. Endvidere kan dine oplysninger blive overført til modtagere uden for Allroads, herunder tilknyttede selskaber samt private og offentlige myndigheder i henhold til en retlig forpligtelse, som vi er underlagt.

4. Hvornår sletter vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

I almindlighed gemmes oplysninger, indsamlet som led i et forretningsforhold, som minimum i en relevant periode efter ophøret af det pågældende forretningsforhold afhængigt af typen af oplysninger. Hvis oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse eller af andre legitime forhold kan opbevaringsperioden være længere eller kortere.

5. Hvornår sletter vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

I almindlighed gemmes oplysninger, indsamlet som led i et forretningsforhold, som minimum i en relevant periode efter ophøret af det pågældende forretningsforhold afhængigt af typen af oplysninger. Hvis oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse eller af andre legitime forhold kan opbevaringsperioden være længere eller kortere.

6. Sociale medier
Vi bruger sociale medier og vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som f.eks. Facebook, Twitter, LinkedIn mv., som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger, eftersom vi ikke påtager os ansvar eller forpligtelser for disse tjenester eller funktioner.

 7. Hvad er dine rettigheder?
Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen er sket til, og hvad formålet er.

Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidliere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dette kan gøres ved at kontakte os på e-mail hi@allroads.cc . Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelses-lovgivning.

Du kan lære mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på datatilsynet
 
8. Vil du klage?
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Allroads på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

9. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den. 1. maj 2020.